Korraldajad

Eesti- (Sillamäe Lastekaitse Ühing) 

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing mis loodi 8.12.1989. SLÜ on oma pikaajalise ajaloo jooksul töötanud aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond. Aastast aastasse laiendame oma tegevuste ulatust ja käsitlevate teemade hulka, et luua laiapõhjalisi ning ühiskonnas märkimisväärseid ettevõtmisi. Tänaseks on SLÜ teinud ja toetanud rohkem kui 200 projekti oma maakonnas, riigis ning üha enam ka rahvusvahelisel tasandil.

Missioon: kaitsta laste õigusi ja võimestada noori.

Visioon: õiglane ja teineteisega arvestav ühiskond, kus nii lapsi kui noori koheldakse kui täisväärtuslikke inimesi.

Rohkem kui kolm aastakümmet tagasi regionaalsel tasandil tegevust alustanud väikesest organisatsioonist on saanud tunnustatud organisatsioon, kes on võimeline edukalt ellu viima projekte nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Sillamäe Lastekaitse Ühing on alatest 1990 a. on Lastekaitse Liidu liige ja kuulub ainsa muukeelse organisatsioonina EKAKI ühiskomisjoni (alatest 2012a.), on Euroopa vaesusevastaste organisatsioonide (EAPN) võrgustiku liige (liige alatest 2010a.), Anna Lindh Foundation Eesti (liige alatest 2007a.) võrgustiku liige ja omab konsultatiivset staatust ÜRO majandus- ja sotsiaalkomisjoni (ECOSOC)juures (alatest 2014) ja veebruaris 2015a. sai Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmena (ning peatas 2018 a. oma liikmelisus) ning oktoobris 2015 a. Arengukoostöö Ümarlaua liikmena ja oktoobris 2018 a. Amateo rahvusvahelise võrgustiku liikmena.

SLÜ tegutseb koostöös partnerite/huvigruppidega nagu Eesti Vabariigi Valitsus, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu, Araabia Liiga, ÜRO Agentuurid, riiklikud ja rahvusvahelised fondid. Rohkem informatsiooni saadaval ametlikul veebilehel www.sscw.ee

Sillamäe Lastekaitse Ühingu ametlik veebileht: www.sscw.ee


AMATEO

AMATEO on Euroopa aktiivse kultuurilise osaluse võrgustik, mis toetab ja edendab inimeste osalust vabatahtlikus  ja amatöörkunstis. Asustatud 2008. aastal, võrgustiku liikmeks on rohkem kui 30 rahvuslikku ja regionaalset katusorganisatsiooni ja assotsiatsiooni EL liikmesriikidest, kokku 18 riigist.

Amateo näeb aktiivset osalust kunstis kui ühte vaba ja avatud ühiskonna põhiväärtust, vastavalt Inimõiguste Deklaratsiooni artiklile 27. Aktiivne osalus võimestab indiviide ennast vabalt väljendama ja edendab kultuurilist ühtsust, sotsiaalset kaasatust ning aktiivset kodakondlust, humanistliku ja demokraatliku lisandväärtusega.

Võrgustiku üldine eesmärk on võimestada rahvuslikke ja regionaalseid assotsiatsioone ja nende kohalikke võrgustikke osaluskunstides, et nad suudaks toetada aktiivset osalust kunstis ja kultuuris ka riikide vahel ja Euroopa tasandil laiemalt. Amateo on loonud initsiatiivi Arts Takes Part (Kunst võtab osa), mida toetavad EL programm Creative Europe ja teised Amateo liikmesorganisatsioonid. ATP aitab tugevdada organisatsioonide võimekust selles töös, kasvatada võrgustikku, pakkuda koolitusi, vahetada praktikaid ning korraldada üritusi. Protsess aitab suurendada osaluskunstide profiili laiemalt ning tuua välja selle olulist mõju inimeste elule.

Programmi osana Amateo soovib esile tõsta mitmeid eeskujulikke projekte amatöörkunstide laiast maailmast, mille eestvedajaks on olnud Euroopa kodanikeühendused. Amateo otsib teisi omasuguseid inspireerivaid, uudseid, ainulaadseid ja eksperimentaalseid projekte ning toetab neid ka rahaliselt. Programm on loodud selleks, et proovida uusi asju, nagu näiteks uusi töömeetodeid, loovaid lähenemisi või koostööd, toimides justkui kunsti inkubaatorina.

Ametlik AMATEO kodulehekülg: www.amateo.org


PLATFORM THEATER (NL)

PLATFORM THEATRE on Hollandi kunstnike, õpetajate ja institutsioonide võrgustik, mis loob teatrit lastele ja noortele ning koos lasteja noortega. Sest me oleme veendunud, et esinemine ja teatritegu on lõbus, inspireeriv ja aitab Sul inimesena areneda. Loov ja sotsiaalne inimene, kunstnik.

Official webpage of Platform Theather NL: https://platform-theater.nl/


Theaterschip/Kunstbaken festival

Ametlik veebileht Theaterschip: https://theaterschip.nl/evenementen/kunstbakenfestival/